برای فرزندم...

پُست هایی که با این عبارت برچسب خورده، نامه هایی است برای کودکانم که پس از تولدشان عیناً منتشر خواهد شد.
هیچکس رمز ندارد...

 

"این نامه ها، انعکاس ناگفته های من است، برای تویی که فرزندی..."

/ 0 نظر / 13 بازدید