دو قدم مانده به صبح...

ظاهرا تمام شد، یعنی تمامش کردم. ولی می دانم که مثل هرس کردن درخت، چندی که بگذرد، جوانه ها سر برمی آورند و من آن روزها در اوج ام، آرام و بی صدا...

در کلاس ِ امشب جوابم رو گرفتم...

/ 0 نظر / 16 بازدید